Read Article
03/21 2016

Bảo vệ nhân dân là một nhiệm vụ thường trực của cuộc Cách mạng Làng vui chơi

Làng vui chơi Caracas, ngày 30 tháng 3, 2016.- Chủ tịch Bolivia Cộng hòa    Venezuela, Nicolas Maduro , nói rằng chính phủ Bolivia Làng vui chơi có một nhiệm vụ thường trực của bảo vệ người dân. Đứng đầu Nhà nước mời tất cả các dòng xã hội để tham gia vào Quốc hội của Tổ […]