Lại đem những điều mộng thấy, viết thư báo cho Cao công biết trum ban ca

Ái nữ Nguyệt Hương của tôi, ơn quán cao đẹp, đã tứ bun láy, cứu vớt tác thành duyén đẹp, đây là việc íâm có ám. 7ỒÍ Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại đã tâu cung Thượng Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại dế. Mệnh quân vốn khùng có con trai nối dõí, Thượng đế thấy công làm điẻu thiện, han cho mội con trai, làm rạng rỡ gia.

Quán sẽ trum ban ca thành đạt cao Vj, hường tuóí trường thọ, Cao cóng huyện bồn cạnh cùng quân ácHìịí tám, xin cưới trum ban ca có nô,. Quân nên Iruivéo lỡ cho nguừí đờíặ hãy làm những điểu ích lợi một cách rộng ĨAÌ chơ mo ngươi, khống được. Đạo trời sáng tỏ, tơ hào chẳng sai.

Nói rồi, lại lạy. Chuịỉg Ly công đứng lên đáp lỗ, bỗng giẫm vào vạt áo trước, ngã xuống, giật mình tính dậy, hoá ra là một giấc.

Lập tức kể cho phu nhân nghe. Phu nhân cứ xuýt xoa mãi không ngừng. Đợi đến khi trời sáng, Chung Ly công đi kiệu đến miếu thành hoàng, thắp hương làm lễ, quyên tiền được một trăm Hướng Dẫn Trùm bắn cá Hướng Dẫn Trùm bắn cá .

Lại đem những điều mộng thấy, viết thư báo cho Cao công biết. Cao công đưa thư cho hai con trai đọc, cả hai đều kinh ngạc. Chung Ly phu nhân tuổi đã ngoài bốn mươi, bỗng nhiên có thai, sinh được một con trai, đặt tên là Thiên Tứ – trời ban. Về sau, Chung Ly Nghĩa theo Tống, làm quan đến chức Long đồ các đại học sĩ, hưởng thọ chín mươi tuổi. Con trai Thiên Tứ, đỗ trạng nguyên nhà Tống. Cao Đăng, Cao Thăng cũng đều theo về nhà Tống, làm quan đến chức khanh tướng. Đó là những chuyện về sau. Lại nói Giả Xương đi buôn bán bên ngoài, chẳng bao lâu trở về nhà, khồng thấy Nguyệt Hương và dưỡng nương đâu. Sau đó, biết rằng Chung Ly tướng công đã nhận Nguyệt Hương làm con, cùng tiểu thư Thụy Chi, được gả cho nhà Cao. Giả Xương khồng còn chỗ nào có thể biểu lộ tình cảm, lấy ra hai mươi lạng bạc, muốn chuộc lại dưỡng nương.

Share This Post:

Add Comment