Cậu Ba liền bắc thang, trèo lên mặt luỹ, quăng gạch vồ xuống đầu mấy tên đang phá cổng máy hút bụi

Nghe tiếng tù và, bọn cướp hoảng hồn, bỏ chạy toán loạn xuống chân đê phía sông. Chỉ một loáng sau, đám tuần Hạ Thái đã có mặt đầy đủ bên chiếc cáng cụ Hàm Chương, cụ vui vẻ nói ngay:
– Trưa. Sớm hôm sau, một ngày cuốỉ tháng Tám, cụ khăn áo chỉnh tề, thắp đèn hương, dâng hoa quả lên ban thờ rồi quỳ. Cũng buổi sáng hôm đó, cụ cho thịt con lợn, dành quả thăn cùng đôi bầu dục biếu máy rửa xe cụ Tú máy rửa xe Mền.

Sô~~ còn lại, cụ cho làm năm mâm, thết đãi Lý trưỏng, Phó lý cùng anh em trương tuần, tráng đinh, những người đã. Trước cách ứng xử cứng rắn của cụ Hàm Chương, sau trận tuần tráng Hạ Thái ra oai trên đê sông Cái, tiếp đến.

Dân Hạ Thái vẫn sông yên bình!
*
* *
Cùng trong cânh hôn quân hôn quan, phô~~ phucing Kê Chd cüng mat an, mat ngu vî nan trôm. Hàng Ngang cô nhieu nhà giàu cùng cûa hiêu Khâch tru buôn ban lôn, ho bâo nhau gôp tien sûa sang, gia côlai hai cong gach tràn hai. Phô Hàng máy hút bụi DUdng, Câu Dông toàn nhà buôn nhô, không dû lue xây máy hút bụi gach kiên cô~~. Dudng vào phô Càu Dông chî rào bàng tre, loi lên eau dUdc dâp dât, phu thành mot bûc luÿ cao dày, chî dé mot loi di hep lên càu. Tuy dUdc phông bi là vây nhUng d gàn sông Tô Lich, là con duông thuân tien cho bon cUôp di ve, phô~~ Càu Dông luôn ô vào vi the nguy. Cuoi nâm Binh Ti(1), vào thâng cû máy phát điện mât bon cüôp dàu troc kéo ve làm dü! Sông Tô Lich, sau ngôt tram nâm không dUdc nao vét, dâ can máy phát điện . De vào dUdc trong phô~~, bon cUôp dùng thuyen thüng, chd hai tên mot, tù sông Câi lên vào, dâu gàn càu Dông Hà.

Chd cho bông dêm sàp xuong, bon cùôp lên bô, công nhiên dên quât thâo ngUdi phu diêm, bât phâi mô cong cho chung vào thu quân ludng. Bac phu diém vôi chay vào hô hoân hàng phô~~.

Câu
Ba Trì thấy động vội vác cả mã tấu lẫn giáo dài, chạy ra phía luỹ, qua nhà nào cũng đập cửa gọi trai tráng.

– ở phô~~ Cầu Đông này không người nào biết Lê hoàng tôn là ai cả!- Cậu Ba đáp, trong lúc bọn cưốp đập cổng. – Có nộp quân lương không? Thì bảo!- Tên tướng cưốp thét lốn. – Không! Nhất định không!- Cậu Ba quát lại. – Hỡi anh em! Phá cổng mà vào! Làm cỏ cho sạch bọn này!-Tưống cưốp ra lệnh. Cậu Ba liền bắc thang, trèo lên mặt luỹ, quăng gạch vồ xuống đầu mấy tên đang phá cổng.

Share This Post:

Add Comment