Anh đứng bật dậy và như không tin vào mắi mình nữa bán bảo hiểm xe ô tô

Sau một lúc suy nghĩ anh thấy việc trình bày lý do vói trạm không khó khăn lắm.

Cái khó nhất là anh em Vân vẫn còn ỏ dấy. Gặp Phong anh không thể không trà lòi nhũng câu hòi về chị Lan dưọe. Anh cũng không rõ vì sao bán bảo hiểm xe ô tô Phong lại nằm bán bảo hiểm xe ô tô ỏ đây lâu mà không chuyển ve hậu phưong. Nắng buổi sáng đã xua tan sương mù trong các thung lũng và tòa sáng trên những dòng suối, con đưòng uốn lưọn quanh. Núi rừng đã trỏ lại không khí thanh bình. Bỗng Trúc chú ý đến những cái dàu nhấp nhô đang tù dưói núi leo lên chùa. Anh đứng bật dậy và như không tin vào mắi mình nữa. Có đúng như vậy không? Ai đã báo tin là chị Lan và mình đang ò dây?Khi nhũng ngưòi mới đến đứng dùng ỏ trưóc cửa. Hai vỡ phí bảo hiểm ô tô bắt buộc chồng ỒBJỊ Níiìu lon bệnh vịộn phí bảo hiểm ô tô bắt buộc Hí nho y la Lịnh (lưa úếtx nhà bà Vin ồ bủn NA Ntiụnịív (IỈỊ dlỉíli. Khi biết dAy lả bố ftf CŨỈI1ỈUI, ậi hồ DỊn rất mưng, Bà Dìn nắm lấy tay ba Chỉ thftn Ittật hâỡỊ¥ Ông hiì sinh. Dến bộnh vỉộn bíu sĩ uu kham và mổ luôn, thế là không phai chốt vó.

Thuy mo 6011! thua.

Hà Ihô dài. Thố rĩià bác sĩ gộp chuyện khổng nmy. OỊỉởng tôi tluiong nhiồu lắm mà!Thế bẫy gíò châu ỏ đAu, thUtt bft? ông Nam ngát lòi. Cững khổng xa iẩitì đâu Cú ỏ dấy Ui Cím cho 110 cái bụng rồi lỏi chi đưòng cho Tỏi yếu khổng di dược, nhung đỗ.

Ngày xua, bồ cổ tôi li ỏ ÍỂÌÙÔ liỉiv, nay bồ dữ phi bao hiem oto vồ phi bao hiem oto chầu dức Phật rồi. Su bố hây ặíỡ đuục uù tối ịlìu ểlỉ cho từ hồi còn trò, Tôi nỏi chuyên, thi 1NU híi Uỉ)f’ iii bụng lfèfl, Sư. Sau khi tù ỆÍỀ jpln dinh hà Dìn, vọ tíliồíig ỏng Nmn ra thuô xc ngựa dí tháng lôm chúa Qumig Minh. Khi Trúc vừa d/ỉn bổ UÌC bưổc vào sAn chùa thì lừ trong dãy nhà lá Lan nhào liỊậ ỏa lỂH khoe nhu (lò con,Bà Lộ Chỉ.

Share This Post:

Add Comment